Entra si ja estàs registrat/da


Factures i tiquets

I. Obligació d'expedició de factura
II. Excepcions a l'obligació d'expeditar factura
III. Possibilitat d'expedir documents substitutius: el tiquet
IV. Contingut de les factures

 1. Dades d'identificació de la factura
 2. Dades d'identificació de les parts
 3. Dades d'identificació de les operacions i del seu règim de tributació

V. Contingut dels tiquets
VI. Altres aspectes en relació amb l'emissió de factures

 1. Remissió de factures o documents substitutius
 2. Moneda i llengua
 3. Factures recapitulatives
 4. Duplicats de les factures o dels tiquets
 5. Factures o tiquets rectificatius

VII. Expedició de factura pel destinatari o per un tercer
VIII. Conservació de les factures o documents substitutius
IX. Llibres registres de l'IVA
X. Normativa aplicable
XI. Annex I

A partir de l'entrada en vigor del Reial decret 1496/2003 i posteriorment, el Reial decret 87/2005, les obligacions de facturació estan regulades per un nou Reglament.

En el present quadern, passarem a fer un breu repàs als aspectes més importants, amb especial incidència en aquells que amb més probabilitat afecten l'operatòria del comerciant minorista.

I. Obligació d'expedició de factura

El Reglament estableix l'obligació general que incumbeix a tot empresari o professional d'expedir i entregar factura per totes i cadascuna de les operacions que realitze en el desenvolupament de la seua activitat econòmica, fins i tot per aquelles que no es troben subjectes a l'Impost o les que, estant subjectes, queden exemptes.

Aquesta obligació és igualment exigible en relació amb els pagaments anteriors a la realització de les operacions (pagaments anticipats), excepte en el cas que corresponguen a lliuraments de béns amb destinació a un altre Estat membre (lliuraments intracomunitaris) ja que en elles el cobrament anticipat no suposa la meritació de l'Impost.

Haurà d'expedir-se factura i còpia d'aquesta, en tot cas, en les següents operacions:

 1. Quan el destinatari siga un empresari o professional que actue com a tal, amb independència del règim de tributació al qual es trobe acollit l'empresari o professional que realitze l'operació.
 2. Quan el destinatari així ho exigisca per a l'exercici de qualsevol dret de naturalesa tributària.
 3. En els lliuraments a persones jurídiques que no actuen com a empresaris o professionals, amb independència que es troben establides en el territori d'aplicació de l'impost o no, i a les Administracions públiques.

A dalt

II. Excepcions a l'obligació d'expeditar factura

Excepte quan el destinatari actue com a empresari o professional o en els supòsits en els quals expressament siga obligatori emetre factura i en els quals ho demane el destinatari, no existirà obligació d'expedir factura, en les operacions realitzades per empresaris o professionals en el desenvolupament d'activitats a les quals siga aplicable:

 1. El règim especial del recàrrec d'equivalència, salve pels lliuraments d'immobles en les quals el subjecte passiu haja renunciat a l'exempció. També hauran de fer-ho quan en IRPF determinen els seus rendiments en règim d'Estimació Directa.
 2. El règim simplificat, llevat que la determinació de les quotes reportades s'efectue en atenció al volum d'ingressos. No obstant això, haurà d'expedir-se factura en tot cas per les transmissions d'actius fixos.

En l'Annex I d'aquest Quadern es contenen els supòsits en els quals és obligatòria l'expedició de factura, les excepcions a aquesta obligació i les operacions que poden documentar-se en tiquets.

A dalt

III. Possibilitat d'expedir documents substitutius: el tiquet

Quant a la possibilitat d'emetre tiquet, com a document substitutiu de la factura, el nou Reglament manté en essència els mateixos supòsits que s'establien en la regulació anterior, tenint en compte que, en cap cas, podrà substituir-se la factura pel tiquet quan. Aquesta siga obligatòria.

L'obligació d'expedir factura podrà ser complida mitjançant l'expedició de tiquet i còpia d'aquest en les operacions que es descriuen a continuació, quan el seu import no excedisca de 3.000 euros, IVA inclòs:

 1. Vendes al detall, fins i tot les realitzades per fabricants o elaboradors dels productes entregats.
 2. Vendes o serveis en ambulància.
 3. Vendes o serveis a domicili del consumidor.
 4. Transports de persones i els seus equipatges.
 5. Serveis d'hostaleria i restauració prestats per restaurants, bars, cafeteries, horchaterías, xocolateries i establiments similars, així com el subministrament de begudes o menjars per a consumir en l'acte.
 6. Serveis prestats per sales de ball i discoteques.
 7. Serveis telefònics prestats mitjançant la utilització de cabines telefòniques d'ús públic, així com mitjançant targetes que no permeten la identificació del portador.
 8. Serveis de perruqueria i els prestats per instituts de bellesa.
 9. Utilització d'instal·lacions esportives.
 10. Revelat de fotografies i serveis prestats per estudis fotogràfics.
 11. Aparcament i estacionament de vehicles.
 12. Lloguer de pel·lícules.
 13. Serveis de tintoreria i bugaderia.
 14. Utilització d'autopistes de peatge.
 15. Les que autoritze l'AEAT en relació amb sectors empresarials o professionals o empreses determinades, amb la finalitat d'evitar pertorbacions en el desenvolupament de les activitats empresarials o professionals.

No obstant això el que es disposa en l'apartat anterior, l'obligació d'expedir factura no podrà ser complida mitjançant l'expedició de tiquet:

 1. en els supòsits en els el empresari o el professional estiga obligat, i sense excepció, a emetre factura.
 2. en expedir una factura rectificativa quan les quotes repercutides s'han determinat incorrectament o quan concorre alguna circumstància que dona lloc a la modificació de la base imposable.

Tindrà la condició de tiquet qualsevol document que s'expedisca en els supòsits esmentats i complisca els requisits exigits per a això que posteriorment es descriuran. Serà considerat com a document substitutiu d'una factura, però en cap cas aquests documents tindran la consideració de factura a l'efecte de considerar-lo com a document justificatiu del dret a la deducció en l'IVA.

A dalt

IV. Contingut de les factures

Les dades que ha de contindre tota factura són els següents:

1. Dades d'identificació de la factura

Les factures han de numerar-se correlativament, sense perjudici de la possibilitat d'establir sèries especials de numeració sempre que existisquen raons que ho justifiquen. A títol d'exemple de supòsits en els quals cap l'establiment de sèries específiques, el Reglament cita l'existència de diversos establiments des dels quals s'efectuen operacions o la realització d'operacions de diferent naturalesa.

D'altra banda, existeixen una sèrie de supòsits en els quals l'establiment de sèries especials de numeració és obligatòria:

 • Les expedides pels destinataris de les operacions o per tercers.
 • Les 'autofactures'.
 • Les factures rectificatives.
 • Les expedides per l'adjudicatari dels béns o drets en procediments administratius i judicials d'execució forçosa.

D'altra banda:

 • ha de fer-se constar la data d'expedició de la factura
 • no s'exigeix en el nou Reglament l'esment al lloc de la seua expedició
 • en les còpies de les factures ha de fer-se constar tal condició

A dalt

2. Dades d'identificació de les parts

Han de fer-se constar en les factures el nom i cognoms, raó o denominació social completa i domicili, tant de l'obligat a expedir factura com del destinatari de les operacions. No ha de fer-se constar el domicili del destinatari si aquest és persona física (consumidor final).

La consignació de les dades d'identificació del destinatari no serà obligatòria quan aquest no siga empresari i la contraprestació de les operacions siga inferior a 100 euros, IVA no inclòs. Aquest límit es podrà excepcionar en els casos que autoritze el Departament de Gestió Tributària de l'AEAT en relació amb sectors empresarials o empreses determinades, amb la finalitat d'evitar pertorbacions en el desenvolupament de les activitats empresarials.

Així mateix, s'ha d'incloure el número d'identificació fiscal amb el qual ha realitzat l'operació l'obligat a expedir la factura.

En relació amb el número d'identificació fiscal del destinatari, haurà de consignar-se en els següents casos:

 1. Lliuraments intracomunitaris.
 2. Quan el destinatari de l'operació siga el subjecte passiu de l'Impost sobre el Valor Afegit.
 3. Quan l'operació s'entenga realitzada en territori d'aplicació de l'Impost i l'empresari obligat a l'expedició de la factura estiga establit en aquest territori.

3. Dades d'identificació de les operacions i del seu règim de tributació

En les factures han d'incloure's:

 • la descripció de les operacions documentades en elles
 • totes les dades necessàries per a la determinació de la base imposable i el seu import, incloent el preu unitari sense impost i qualsevol descompte o rebaixa que no estiga inclòs en aquest preu unitari.
 • el tipus impositiu (o tipus impositius, en el seu cas) aplicat i la quota tributària que, en el seu cas, es repercutisca.

Si en una única factura es documenten diverses operacions, la base imposable corresponent a cadascuna d'elles haurà de reflectir-se de manera separada en els següents casos:

 • Quan s'incloguen operacions que estiguen exemptes o no subjectes juntament amb altres en les quals no es donen aquestes circumstàncies.
 • Quan es documenten les operacions en les quals el subjecte passiu siga el destinatari de les mateixes juntament amb altres en les quals no es done aquesta circumstància.
 • Quan es recullen operacions gravades a diferents tipus impositius.

D'altra banda, en el Reglament es van incorporar al contingut de les factures dues novetats d'especial rellevància respecte a la regulació anterior:

 1. Es fa necessari esmentar la data en la qual s'hagen realitzat les operacions, sempre que no coincidisca amb la data d'expedició de les factures. Per data de realització s'entén la data en què es produïsca la meritació de l'Impost.
 2. Quan l'operació que es documenta estiga exempta o no subjecta a l'Impost o el subjecte passiu de la mateixa siga el seu destinatari, haurà de fer-se esment en la factura de les disposicions de la Sisena Directiva o dels preceptes de la Llei de l'Impost que sustenten aquesta circumstància o, almenys, indicació que l'operació està exempta o no subjecta o que el subjecte passiu de l'Impost és el destinatari d'aquesta.
 3. Cal tindre en compte que en el Reglament es preveu la possibilitat que el Departament de Gestió Tributària de l'AEAT autoritze, prèvia sol·licitud de l'interessat, al fet que no consten tots els esments obligatoris en les factures, sempre que l'AEAT aprecie que les pràctiques comercials o administratives d'un determinat sector d'activitat o les condicions tècniques d'expedició de les factures dificulten la consignació d'aquests esments. Aquestes autoritzacions només seran possibles en relació amb operacions que s'entenguen realitzades en el territori espanyol d'aplicació de l'IVA, amb excepció dels lliuraments intracomunitaris exempts.

En qualsevol cas, una vegada obtinguda l'autorització, aquestes factures hauran de contindre, en tot cas, els següents esments:

 • Data d'expedició.
 • Identitat de l'obligat a l'expedició de la factura.
 • Identificació de la mena de béns entregats o de serveis prestats.
 • La quota tributària o les dades que permeten calcular-la.

Finalment, el Reglament reitera que únicament té la consideració de factura completa aquella que continga totes les dades i complisca tots els requisits abans indicats, per la qual cosa la falta o incompliment d'algun d'això impossibilitarà l'exercici del dret a la deducció de la quota que s'haguera repercutit mitjançant la factura.

A dalt

VI. Altres aspectes en relació amb l'emissió de factures

Tots els tiquets i les seues còpies hauran de contindre les següents dades:

 • Número i, en el seu cas, sèrie. La numeració dins de cada sèrie serà correlativa. La utilització de sèries diferents requerirà de raons que ho justifiquen.
 • Serà obligatòria la gestió d'una sèrie especifica en els següents casos:
  • Quan compte amb diversos establiments des dels quals efectue les operacions.
  • Quan realitze operacions de diferent naturalesa.
  • En els expedits per tercers o per destinataris de l'operació.
  • En els tiquets rectificatius
  • Quan s'expedisquen tiquets i factures per a documentar les operacions realitzades en un mateix any natural, serà obligatòria una sèrie per a tiquets i una altra per a factures.
 • El número d'identificació fiscal, així com el nom i cognoms, raó o denominació social completa de l'obligat a la seua expedició.
 • El tipus impositiu aplicat o l'expressió 'IVA inclòs'
 • La contraprestació total

Aquests documents substitutius no són aptes per a suportar l'exercici del dret a deducció perquè, d'acord amb la Llei de l'Impost, es requereix factura completa per a procedir a l'exercici d'aquest dret.

A dalt

VI. Altres aspectes en relació amb l'emissió de factures

1. Remissió de factures o documents substitutius

Obligació
Els originals de les factures o documents substitutius hauran de ser remesos pels obligats a la seua expedició o en el seu nom, als destinataris de les operacions que en ells es documenten, a excepció de les emeses en els supòsits en què existeix inversió del subjecte passiu.

Terminis
Les factures han d'expedir-se en el moment de realitzar-se l'operació, si bé quan el destinatari de l'operació siga un empresari podran expedir-se en el termini d'un mes des del citat moment.

En el cas de les factures recapitulatives el termini d'un mes es computa des de l'últim dia del mes natural en el qual s'hagen efectuat les operacions que es documenten en elles.

No obstant això, aquest termini d'un mes té un límit, ja que l'emissió ha de realitzar-se en tot cas abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació (trimestral o mensual) de l'impost en el curs del qual s'hagen realitzat les operacions.

Formes
L'obligació de remissió de les factures o documents substitutius podrà ser complida per qualsevol mitjà i, en particular, per mitjans electrònics, sempre que en aquest cas el destinatari haja donat el seu consentiment de manera expressa i els mitjans electrònics utilitzats en la transmissió garantisquen l'autenticitat de l'origen i la integritat del seu contingut.

Remissió electrònica
S'entendrà per remissió per mitjans electrònics la transmissió o posada a la disposició del destinatari per mitjà d'equips electrònics de tractament, inclosa la compressió numèrica, i emmagatzematge de dades, utilitzant el telèfon, la ràdio, els mitjans òptics o altres mitjans magnètics

La garantia de l'autenticitat de l'origen i de la integritat del contingut de les factures o documents substitutius que s'hagen remés per mitjans electrònics s'acreditarà per alguna de les següents formes:

 1. Mitjançant una signatura electrònica avançada.
 2. Mitjançant un intercanvi electrònic de dades (EDI).
 3. Mitjançant els elements proposats a tal fi pels interessats, una vegada que siguen autoritzats per l'AEAT.

En el cas de lots que incloguen diverses factures remeses simultàniament per mitjans electrònics al mateix destinatari, els detalls comuns a les diferents factures podran esmentar-se una sola vegada, sempre que es tinga accés per a cada factura a la totalitat de la informació.

2. Moneda i llengua

Les factures poden expedir-se en qualsevol idioma. No obstant això, l'Administració Tributària podrà exigir una traducció al castellà o a una altra llengua oficial a Espanya, tant de les factures expedides com de les rebudes, quan ho considere necessari a l'efecte de qualsevol actuació de comprovació o investigació que puga dur a terme.

3. Factures recapitulatives

Es manté la possibilitat d'incloure en una sola factura totes les operacions realitzades per a un mateix destinatari en el termini màxim d'un mes natural.

4. Duplicats de les factures o dels tiquets

Únicament pot expedir-se un original de cada factura o tiquet. L'emissió d'un duplicat només es preveu en els següents casos:

 1. Quan en un mateix lliurament de béns o prestació de serveis concorregueren diversos destinataris. En aquest cas, haurà de consignar-se en l'original i en cadascun dels duplicats la porció de base imposable i de quota repercutida a cadascun d'ells.
 2. Pèrdua de l'original per qualsevol causa.

En cadascun dels exemplars duplicats haurà de fer-se constar l'expressió 'duplicat'.

5. Factures o tiquets rectificatius

A través del Reial decret 87/2005, s'ha flexibilitzat la regulació de la factura rectificativa, intentant donar solució als problemes que presentava Reial decret 1496/2003 pel qual es va aprovar el nou Reglament de facturació, que establia uns requisits massa estrictes que ocasionaven problemes operatius i obligaven a la modificació de sistemes informàtics.

Es preveuen tres supòsits en els quals ha d'emetre's factura o tiquet rectificatiu:

 1. Quan l'original de la factura o del document substitutiu no complisca algun (qualssevol) dels requisits exigits legalment relatius al seu contingut.
 2. Quan les quotes impositives repercutides s'hagueren determinat incorrectament.
 3. Quan concórrega qualsevol circumstància que, d'acord amb la normativa de l'impost, done lloc a una modificació de la base imposable.

L'expedició de la factura o tiquet rectificatiu ha d'efectuar-se tan prompte es tinga coneixement de les circumstàncies que obliguen a la seua rectificació, sempre que no hagueren transcorregut quatre anys des de la meritació de l'Impost o es van produir les circumstàncies que van motivar la modificació de la base imposable.

Sempre han d'establir-se sèries especials de numeració per a les factures rectificatives.

Quant al contingut de les factures rectificatives, han d'incloure's tots els esments requerits amb caràcter general per a les factures i a més, han de fer-se constar els següents esments:

 • El caràcter rectificatiu de la factura.
 • Dades identificatives de la factura rectificada i rectificació efectuada.
 • Descripció de les causes que motiven la rectificació.

Així mateix, les factures rectificatives han de contindre, en tot cas, les dades relatives a la descripció i base imposable de les operacions, tipus impositius i quota tributària que resulten de la rectificació que, en el seu cas, s'haja efectuat.

En el cas de concessió de descomptes o bonificacions per volum d'operacions i en els quals ho autoritze el Departament de Gestió Tributària de l'AEAT, no és necessària l'esment a les dades identificatives de les factures que es rectifiquen. En aquests supòsits basta l'esment del període a què es refereixen.

No podran emetre's notes d'abonament, en els descomptes concedits amb posterioritat a la realització de les operacions, a clients que no siguen empresaris o professionals ni hagueren exigit l'expedició inicialment d'una factura completa.

Les novetats introduïdes pel Reial decret 87/2005 en la regulació de les factures i tiquets rectificatius poden resumir-se així:

 1. Opció de practicar rectificació en la següent
  Es permet que no s'emeta factura rectificativa, sinó practicar rectificació en la qual s'expedisca per un subministrament posterior, també en casos de devolució de mercaderies (abans només en devolucions d'embalatges i envasos). L'única condició per a això és que el tipus impositiu siga el mateix i, ara també és possible realitzar aquesta correcció encara que el saldo siga negatiu (abans només si la devolució no superava l'import de l'últim subministrament).
 2. Opció d'un sol document de rectificació
  Es permet rectificar diverses factures o documents substitutius en un només document de rectificació (amb la norma anterior semblava que la rectificació de les factures s'havia de fer una a una).
 3. Opció de consignar directament la rectificació
  La base (i les dades i imports per a determinar-la com per exemple el preu unitari) i la quota que reflecteix la factura rectificativa o document substitutiu rectificatiu, es poden consignar indicant directament la rectificació, encara que tinga signe negatiu (notes d'abonament). També es pot fer com exigia la norma antiga: consignant la base i quota resultants després de la rectificació i la rectificació efectuada.
 4. Indicació del període de rectificació
  S'obliga a indicar, en la factura o document substitutiu rectificatiu, el període de liquidació en el qual es realitzaran les operacions rectificatives si aquesta rectificació obliga a presentar declaració extemporània (augment de quotes que no tinga origen en les causes modificatives de l'art. 80) o es té la possibilitat de sol·licitar devolució d'ingressos indeguts (disminució de quota repercutida).

A dalt

VII. Expedició de factura pel destinatari o per un tercer

El Reglament desenvolupa la possibilitat, continguda en la Llei de l'IVA, que l'expedició de la factura es realitze pel destinatari de l'operació o per un tercer que actuen en nom i per compte del subjecte passiu. Lògicament, aquesta possibilitat no altera de cap manera la responsabilitat que, per les seues obligacions tributàries, té el subjecte passiu que delega l'expedició de factures en un tercer.

En el cas que siga el destinatari de l'operació l'autoritzat a l'expedició de les factures, han de complir-se determinats requisits:

 • Existència d'un acord escrit, amb caràcter previ, entre l'empresari que realitze les operacions i el destinatari de les mateixes pel qual el primer autoritze expressament el segon a l'expedició de les factures especificant les operacions a les quals es refereix l'autorització.
 • Ha de remetre's una còpia de cada factura expedida a l'empresari que realitza les operacions en el termini d'un mes des que aquesta s'entenga realitzada i, en qualsevol cas, abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació en el curs del qual s'haja realitzat l'operació. Aquesta obligació podrà ser complida per via electrònica.
 • Cada factura expedida pel destinatari de l'operació en compliment de l'acord citat ha de ser acceptada per l'empresari que realitza les operacions. S'entendrà que existeix l'acceptació si les factures no es rebutgen de manera expressa en el termini dels quinze dies següents a la seua recepció.

L'expedició de les factures per un tercer diferent del destinatari de les operacions no se subjecta a cap requisit específic excepte el d'establiment de sèries específiques.

A dalt

VIII. Conservació de les factures o documents substitutius

Sense perjudici del que s'estableix en altres disposicions, els documents acreditatius del dret a deducció i les factures o documents substitutius expedits –todos ells amb el seu contingut original- han de conservar-se en els terminis establits en la Llei General Tributària, és a dir 4 anys.

Encara que s'obliga al fet que siguen guardats de manera ordenada, no és necessari seguir un ordre cronològic.

Aquesta obligació de conservació podrà complir-se materialment per un tercer, que actuarà en tot cas en nom i per compte de l'obligat. Serà aquest últim, en tot cas, el responsable del compliment de les obligacions en aquesta matèria.

Quant a la forma de conservació, el Reglament atorga llibertat de forma sempre que es garantisca l'accés als documents per part de l'Administració Tributària sense demora, excepte causa justificada. En particular, es contempla la possibilitat de conservació per mitjans electrònics de les factures rebudes i expedides, els justificants comptables i les còpies de les altres factures expedides.

Aquesta obligació pot ser complida per un tercer, que actuarà en nom i per compte del subjecte passiu. Si el tercer té la seua residència fora de la Comunitat Europea haurà de complir regles especials. Tot això, garantint la possibilitat d'accés en línia als documents per l'Administració Tributària.

Les regles bàsiques de la conservació en forma electrònica contingudes en el Reglament són:

 • Ha d'assegurar-se la llegibilitat en el format original del document així com, en el seu cas, de les dades associades i mecanismes de verificació de signatura o altres elements autoritzats que garantisquen l'autenticitat del seu origen i la integritat del seu contingut.
 • L'Administració pot exigir en qualsevol moment al remitent o receptor la seua transformació en llenguatge llegible.

Els documents conservats per mitjans electrònics hauran de ser gestionats i conservats per mitjans que garantisquen un accés en línia a les dades, així com la seua càrrega remota i utilització per part de l'Administració Tributària davant qualsevol sol·licitud d'aquesta i sense demora injustificada. S'entén per accés complet aquell que permeta la seua visualització, cerca selectiva, còpia o descàrrega en línia i impressió.
La conservació de les factures o tiquets podrà realitzar-se en qualsevol lloc que s'estime oportú a condició que es pose a la disposició de l'Administració Tributària a requeriment de la mateixa tota la documentació o informació sense demora injustificada.

A dalt

IX. Llibres registres de l'IVA

Juntament amb la nova regulació de les obligacions en matèria de facturació continguda en el Reglament, s'han inclòs en el Reial decret algunes modificacions en relació amb les obligacions comptables dels subjectes passius. Entre elles, destaquen:

 • En el cas d'ús de sèries diferents, serà obligatòria el seu esment en el Llibre registre de factures expedides.
 • S'incrementa de 2.253,80 euros a 6.000,00 euros l'import total conjunt corresponent a les factures o tiquets emesos l'anotació dels quals podrà substituir-se per la de seients resums en els quals es faça constar la data, números, base imposable global, tipus impositiu i quota global de factures o tiquets numerats correlativament i expedits en la mateixa data.
 • Les factures o tiquets rectificatius hauran d'anotar-se per separat en el Llibre registre de factures emeses, consignant les dades de número, data d'expedició, identificació del proveïdor, naturalesa de l'operació, base imposable, tipus impositiu i quota.
 • Respecte de les factures rebudes, s'admet la utilització de sèries separades de numeració sempre que existisquen raons que ho justifiquen.
 • Es precisa que hauran de registrar-se en el Llibre registre de factures rebudes les factures corresponents als lliuraments que donen lloc a les adquisicions intracomunitàries de béns subjectes a l'Impost. En aquest cas, haurà de consignar-se la quota tributària reportada (s'elimina, en coherència amb la supressió de l'obligació d'emetre 'autofactura' l'anotació d'aquestes operacions en el Llibre Registre de factures expedides).
 • Podrà fer-se un seient resumeixen global de les factures rebudes en una mateixa data, en la qual facen constar els números de les factures rebudes assignats pel destinatari, la suma global de la base imposable i la quota impositiva global, sempre que l'import total conjunt, Imposat Valor Afegit no inclòs, no excedisca de 6.000 euros i que l'import de les operacions documentades en cadascuna d'elles no supere 500 euros, IVA no inclòs. En la regulació anterior, aquests imports eren 2.253,80 euros i 450,76 euros respectivament.

A dalt

X. Normativa aplicable

 • REIAL DECRET 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit.
 • REIAL DECRET 87/2005, de 31 de gener, pel qual es modifiquen el Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, el Reglament dels Impostos Especials, aprovat pel Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, i el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre

A dalt

XI. Annex I

OBLIGACIÓ D'EMISSIÓ DE FACTURES I DOCUMENTS SUBSTITUTIUS

Operacions amb factura completa en tot cas

Operacions en les quals la factura pot ser substituïda pel tiquet

Operacions exceptuades d'emissió de factura (excepte supòsits de la columna 1)

Quan el destinatari és un empresari

Quan el destinatari l'exigisca

Lliuraments intracomunitaris

Exportacions de béns, excepte les realitzades en botigues lliures d'imposats

Lliuraments de béns objecte d'instal·lació o muntatge

Quan el destinatari siga una persona jurídica que no actue com a empresari

Quan el destinatari siga l'Administració Pública (Estat, Comunitats Autònomes, Administració Local i Entitats de Dret Públic amb personalitat jurídica pròpia)

Vendes al detall

Vendes o serveis en ambulància

Vendes o serveis a domicili del consumidor

Transports de persones i els seus equipatges

Serveis d'hostaleria i restauració

Subministrament de begudes i menjars per a consumir en l'acte

Serveis prestats per sales de ball i discoteques

Serveis telefònics prestats mitjançant la utilització de cabines telefòniques d'ús públic, així com mitjançant de targetes de prepagament

Serveis de perruqueria i els prestats per instituts de bellesa

Utilització d'instal·lacions esportives

Revelat de fotografies i serveis prestats per estudis fotogràfics

Aparcament i estacionament de pel·lícules

Lloguer de pel·lícules

Serveis de tintoreria i bugaderia

Utilització d'autopistes de peatge

Les autoritzades pel Departament de Gestió Tributària de l'AEAT en relació amb sectors empresarials o empreses determinades, amb la finalitat d'evitar pertorbacions en el desenvolupament de les seues activitats

Operacions exemptes, excepte bàsicament serveis en l'àmbit sanitari, lliuraments d'immobles, lliuraments de materials de recuperació i lliuraments de béns dels quals l'IVA suportat en la seua adquisició no haguera sigut deduïble en quantia alguna

Realitzades per empresaris en del desenvolupament d'activitats subjectes al règim especial del recàrrec d'equivalència

Realitzades per empresaris en del desenvolupament d'activitats subjectes al règim simplificat, llevat que les quotes reportades es determinen en funció del volum d'ingressos

Les autoritzades pel Departament de Gestió Tributària de l'AEAT en relació amb sectors empresarials o empreses determinades, amb la finalitat d'evitar pertorbacions en el desenvolupament de les seues activitats

A dalt


Factures i tiquets (81)