Entrar


Què faig si rebo un ingrés indegut per haver estat en un ERTE?

El Govern assegura que més de 700.000 treballadors van abandonar la situació de ERTE en el seté mes de l'any, la qual cosa els ha permés cobrar la seua nòmina habitual en aquests primers dies d'agost. No obstant això, molts s'han trobat amb una sorpresa en el seu compte: han percebut una prestació per desocupació corresponent a juliol, a pesar que no els corresponia.

Efectivament, es tracta d'un ingrés indegut fruit del col·lapse administratiu que pateix en els últims mesos el Servei d'Ocupació Pública Estatal (SEPE) que, si en els primers mesos de la crisi del coronavirus i en ple al·luvió de sol·licituds de ERTE per part de les empreses va provocar el retard en els pagaments de les corresponents prestacions per desocupació, ara s'està produint el procés invers: el pagament s'està allargant més del corresponent. I ull perquè aqueixos diners cal retornar-lo en un termini determinat.

Segons explica el SEPE en la seua pàgina web, el procediment general per a notificar un error en la prestació és el següent: “si haguera cobrat o se li haguera ingressat en el seu compte corrent la prestació per un import superior al que li correspon o per un període de temps que no ha de cobrar, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) li ho comunicarà, l'informarà del motiu del cobrament indegut, de l'import que deu i li indicarà un número de compte on realitzar la devolució”.

L'organisme afig que atorga un termini de 10 dies perquè el treballador al·legue el que estime oportú (per exemple, que el SEPE le reclame una quantitat superior a la que realment ha percebut de manera indeguda). Transcorregut aquest termini, aclareix el SEPE, “dictarà resolució assenyalant si ha percebut indegudament una prestació o un subsidi per desocupació i la seua quantia. El termini per a retornar aquesta quantia és de 30 dies a partir de la notificació de la resolució del cobrament indegut”. Passat aquest termini, el SEPE aplicará un recàrrec del 20% sobre l'import del cobrament indegut.

I què succeeix si no es pot retornar els diners en aqueixos 30 dies? Segons el SEPE, és possible sol·licitar l'ajornament o fraccionament del deute, encara que aquesta alternativa comporta l'aplicació del corresponent interés de demora. 

Com detalla el servei d'ocupació, “si el reintegrament, la compensació o la sol·licitud de fraccionament o ajornament es realitzaren després del termini voluntari, la quantitat deguda s'incrementarà amb els recàrrecs establits legalment”. També està l'opció de cridar a la delegació del SEPE a la teua província

He de retornar més del que he cobrat?

És possible que el SEPE reclame uns diners superiors al que realment ha percebut el treballador de manera indeguda. Què fer en aquesta situació? Segons l'organisme, si ha rebut comunicació informant-lo que ha percebut un cobrament indegut de prestacions per desocupació i no està conforme, podrà presentar al·legacions davant la Direcció Provincial del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) en el termini de 10 dies des que va rebre la comunicació.

Passat aqueix termini, si no s'estimen les seues al·legacions, la Direcció Provincial dictarà resolució assenyalant que ha percebut un cobrament indegut i la quantia d'aquest. Una vegada que reba aquesta resolució, es podrà presentar una reclamació prèvia a la via jurisdiccional social davant la Direcció Provincial del SEPE, dins del termini de 30 dies hàbils comptats des que va rebre la resolució.

El *SEPE haurà de contestar expressament a la reclamació prèvia en el termini de 45 dies. En cas de no resoldre la reclamació en el termini indicat, aquesta s'entendrà denegada per silenci administratiu, la qual cosa li permetrà la presentació de demanda davant la jurisdicció social.

Les al·legacions o la reclamació prèvia les haurà de presentar per escrit, aportant els documents justificatius en cas necessari. Haurà d'indicar els fets i les raons en les quals basa la seua disconformitat, ja siga en relació amb el període del cobrament indegut, amb la quantitat reclamada o bé amb la causa mateixa de la suspensió, extinció o revisió que ha originat aqueix cobrament indegut.

Consulta la notícia original AQUI

962457627
Marquesa de Montortal, 54
- Carcaixent
(Valencia)
adlaytocarcaixent@gmail.com