Entrar


Protecció de dades carrega contra les ofertes d'ocupació que busquen treballadors amb anticossos

19/06/2020

Era una possibilitat remota, però ha ocorregut. Unes certes empreses han començat a llançar ofertes d'ocupació en les quals sol·liciten als candidats informació sobre si han passat el coronavirus i desenvolupat anticossos com a requisit per a accedir al lloc de treball oferit.

Enfront d'aquesta situació, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha fet un pas avant i ha elaborat una nota informativa en la qual indica que aquestes pràctiques constitueixen una vulneració de la normativa de protecció de dades aplicable.

Segons explica l'autoritat nacional, la informació d'haver patit el Covid-19 i desenvolupat anticossos d'aquesta és una dada personal relativa a la salut, que el Reglament General de Protecció de Dades (*RGPD) qualifica de categoria especial en el seu article 9, per la qual cosa la seua recollida i utilització per la possible empresa ocupadora està subjecta a la normativa de protecció de dades, fonamentalment el citat *RGPD i la Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDP).

Entre les bases jurídiques que en principi podrien fonamentar aquest tractament per l'empresa ocupadora estarien el consentiment de l'interessat, conforme a l'article 6.1.a) del *RGPD, o la prevista en el seu article 6.1.b), relativa al tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual la persona candidata és part o per a l'aplicació a petició d'aquesta de mesures precontractuals. No obstant això, ni una ni una altra base serien aplicables en el present cas.

Perquè el consentiment siga vàlid ha de consistir en una manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca. "El RGPD ha deixat ben clar que el consentiment no ha de considerar-se lliurement prestat quan no es gaudeix de vertadera o lliure elecció o no pot denegar o retirar el seu consentiment sense patir cap perjudici (considerant 42), o quan existisca un desequilibre clar entre les parts (considerant 43), com succeiria en el present cas, en el qual el consentiment estaria condicionat per la necessitat o la voluntat d'accedir a un lloc de treball, la qual cosa anul·laria la llibertat de la persona", apunta l'AEPD.

Malgrat tot, l'agència explica que en una relació laboral "es produeix un desequilibri de poder donada la dependència que resulta de la relació entre les parts, i no és probable que la persona candidata puga negar a l'empresa el consentiment per al tractament de dades sense experimentar temor o risc real que la seua negativa produïsca efectes perjudicials", per la qual cosa, probablement, el consentiment de tractament mai serà realment lliure.

L'autoritat de protecció de dades prossegueix explicant que caldria analitzar si alguna altra de les excepcions previstes en l'article 9.2 del RGPD, podria ser aplicable. En concret quan el tractament és necessari per a atendre les obligacions i l'exercici de drets específics del responsable o de l'interessat en l'àmbit del dret laboral, d'acord amb el que es preveu pel dret de la Unió o dels estats membre.

En aquest context, sol·licitar informació sobre l'estat d'immunitat enfront del Covid-19 aniria més enllà de les obligacions i drets específics que imposa a l'empresa la legislació de Dret laboral i de la seguretat i protecció social, en particular del deure de protegir als treballadors enfront dels riscos laborals previst en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Currículum

Finalment, i en relació amb l'accés a l'ocupació, l'AEPD afirma que també s'ha observat la pràctica de reflectir en els currículums dels qui busquen una ocupació, que envien a empreses, informació de ser immune al Covid-19 per haver generat anticossos enfront d'aquesta malaltia.

"Per les raons ja exposades, no s'ha d'incloure la informació sobre una possible immunitat en un currículum. El potencial destinatari del mateix no pot utilitzar aqueixa informació que, d'altra banda, requeriria d'una verificació que, com s'ha assenyalat, seria il·lícita, per la qual cosa l'empresa haurà de procedir a suprimir-la per a no infringir la normativa de protecció de dades, la qual cosa podria arribar a implicar la destrucció del currículum quan no fóra possible assegurar que la dada de la immunitat no influirà en la decisió que finalment s'adopte, i l'eliminació del candidat del procés selectiu", conclou.

Consulta la notícia original ACI

962457627
Marquesa de Montortal, 54
- Carcaixent
(Valencia)
adlaytocarcaixent@gmail.com