Entrar


Mantindre l'ocupació als treballadors en ERTE per força major derivat del COVID19

El Reial decret llei 8/2020 en la seua Disposició addicional Sexta supeditava l'exempció de l'abonament de cotitzacions socials a l'empresa que s'acollia a ERTE de força major a mantindre l'ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de la activitat. Això ha suscitat i suscitarà sens dubte diferents interpretacions. Què és i com ha d'entendre's el compromís de manteniment en l'ocupació? Pot l'empresa mantindre el mateix nivell d'ocupació però substituint treballadors? El manteniment de l'ocupació s'ha d'entendre nominatiu o es pot substituir uns treballadors per altres «nous»?

Mantindre l'ocupació als treballadors en ERTE per força major derivat del COVID19

El Reial decret llei 8/2020 en la seua Disposició addicional Sexta supeditava l'exempció de l'abonament de cotitzacions socials a l'empresa que s'acollia a *ERTE de força major a mantindre l'ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de la *acctividad. Això ha suscitat i suscitarà sens dubte diferents interpretacions. Què és i com ha d'entendre's el compromís de manteniment en l'ocupació? Pot l'empresa mantindre el mateix nivell d'ocupació però substituint treballadors? El manteniment de l'ocupació s'ha d'entendre nominatiu o es pot substituir uns treballadors per altres «nous»?

Per a interpretar correctament el dilema plantejat, hem de remuntar-nos al Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, en l'exposició de motius del qual s'indicava que aquest compromís de manteniment de l'ocupació «no s'entendrà incomplit quan el contracte de treball s'extingisca per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, dimissió, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora». Tampoc s'entendrà incomplit quan els contractes temporals s'extingisquen per expiració del temps convingut.

Assegut l'anterior, hem de plantejar-nos quina és la finalitat (interpretació teleològica) del compromís de manteniment en l'ocupació. Ací ens apareix amb meridiana claredat que l'objectiu és, precisament, salvaguardar l'ocupació i que no es destruïsca una vegada represa l'activitat.

D'altra banda, el compromís de manteniment en l'ocupació determinada pel Reial decret llei 8/2020 que regulava els *ERTES per força major a causa del COVID19 guarda similituds molt estretes amb altres disposicions. El compromís de manteniment en l'ocupació no és una cosa estranya en el nostre dret. Hem de comparar aqueix compromís amb uns altres que tenen la mateixa intenció: salvaguardar l'ocupació. Bon exemple d'això és el compromís articulat en el Programa d'Activació per a l'ocupació, regulat per Reial decret llei 16/2014, de 19 de desembre, en el qual en la seua Disposició Addicional quarta supeditava la possible exoneració de quotes per *ERTE de força major (el tema ens sona)  «que les empreses es comprometen a mantindre en l'ocupació, durant l'any posterior a la finalització de la suspensió o reducció, al 100 per cent dels treballadors afectats per la suspensió de contracte o la reducció de jornada...».

Hem de subratllar que aquesta disposició que hem transcrit usa la dicció «treballadors afectats», la qual cosa ens porta a deduir, per la similitud, que l'obligació de manteniment de l'ocupació referida als ERTE per força major derivats de causes del COVID19 ho és, també, respecte als «treballadors afectats».

Per tant, el requisit de mantindre en l'ocupació és nominatiu, és a dir, s'ha de mantindre en l'ocupació (per sis mesos) a aqueixos mateixos treballadors que s'han vist afectats per un ERTE, de l'exempció de quotes del qual s'ha beneficiat l'empresa. No és vàlid perquè mantindre en l'ocupació a sis treballadors, per exemple, sinó que aqueixos sis han de ser els treballadors afectats.

Consulta la notícia original ACI

962457627
Marquesa de Montortal, 54
- Carcaixent
(Valencia)
adlaytocarcaixent@gmail.com